moderna-mechanizacia logo

gears

Meniny

Aplikátory a rozhadzovače priemyselných hnojív

Aplikátory a rozhadzovače priemyselných hnojív

odborný článok

V oblasti poľnohospodárskej techniky je a bude snahou výrobcov prispôsobovať svoju ponuku pre nové technologické trendy, o čom svedčia mnohé stroje využívajúce tak systémy šetrnejšie k prírodnému a pracovnému prostrediu, ako aj prvky informačných technológií.

Kým pred niekoľkými rokmi boli takéto stroje predstavované na svetových výstavách poľnohospodárskej techniky ako ojedinelé novinky, dnes možno hovoriť o ucelených strojových a technologických systémoch, v ktorých majú často svoje zastúpenie aj viacerí výrobcovia.

Z hľadiska uplatňovaných technologických postupov pri aplikácii (rozhadzovaní) hnojív je hlavne v posledných rokoch kladený veľký dôraz z dvoch základných dôvodov - ekonomických a ekologických. Pokiaľ ide o dôvody ekonomické tie vyplývajú v faktu, že dnes si už žiadny podnik nemôže dovoliť veľkorysé dávkovanie hnojív uniformne na celej obhospodarovanej výmere. To znamená, že živiny sa dodávajú do pôdy podľa skutočnej potreby, podľa plánov hnojenia a v niektorých prípadoch s využitím technológie precízneho poľnohospodárstva podľa aplikačných máp. Ekologické dôvody potom vychádzajú najmä z čoraz prísnejších požiadaviek na ochranu životného prostredia.

Vývoj techniky pre oblasť hnojenia priemyselnými hnojivami sa aj z vyššie naznačených dôvodov vyznačuje stále sa zvyšujúcou účinnosťou a presnosťou aplikácie a rozhadzovania hnojív, ktorých cena každoročne stúpa. S rastúcimi nákladmi na hnojivo, rovnako ako aj zvyšujúcimi sa požiadavkami na dodržiavanie predpisov na ochranu životného prostredia a hlavne ochranu vôd, sa presné dávkovanie a distribúcia hnojív stávajú čoraz dôležitejšie. Bez elektronických riadiacich zariadení, podporovaných inteligentným softvérom, by sa zvyšujúce nároky na zabezpečenie kvality a presnosť dokumentácie nemohli naplniť.

 

Spôsoby aplikácie priemyselných hnojív

Už niekoľko rokov patrí medzi často používané termíny aj „precízne poľnohospodárstvo“. V systéme hnojenie priemyselnými hnojivami je potrebné tento termín chápať najmä ako aplikáciu priestorovo premenlivých dávok hnojiva na jednotku plochy podľa vhodne zvolených riadiacich parametrov. Takýmito parametrami môžu byť viaceré ukazovatele, ako napr. obsah niektorých prvkov v pôde, farba porastu, ale aj napríklad blízkosť okraja pozemku či vodného zdroja. Celkovo sa za týmto systémom skrýva snaha o zvýšenie efektívnosti využívania priemyselných hnojív, znižovanie nákladov a v neposlednom rade aj lepšia ochrana životného prostredia.

V oblasti dávkovania a aplikácie priemyselných hnojív sú ponúkané rozhadzovače priemyselných hnojív, ktoré umožňujú tak rovnomerné, ako aj lokálne diferencované dávkovanie v závislosti od okamžitých požiadaviek pestovaných rastlín. Pri uplatňovaní princípu lokálne diferencovaného hnojenia sa vychádza z predpokladu, že na scelených pozemkoch o veľkej výmere sa prejavuje heterogenita pôdnych vlastností obsahom živín počínajúc a pôdnou štruktúrou končiac. Heterogenita obsahu živín v pôde v rôznych častiach pozemku je dôležitým argumentom pre používanie tohto princípu aplikácie hnojív.

Pri výbere vhodného spôsobu aplikácie je však potrebné si uvedomiť, že rôzne druhy priemyselne vyrábaných hnojív majú aj rôzne fyzikálne vlastnosti. Tie potom zásadne určujú podmienky aplikácie a tiež vhodnosť použitej techniky a technológie na konkrétny druh hnojiva. Priemyselné hnojivá sú vo forme práškovej, zrnitej alebo granulovanej (najčastejšie), veľkosť granúl sa pohybuje medzi 2-4 mm. Objemová hmotnosť dosahuje 800-1700 kg.m-3.

Dôležitou vlastnosťou hnojív je hydroskopičnosť, tzn. schopnosť pohlcovať vlhkosť. Práve zvyšujúca sa vlhkosť má vplyv na súčiniteľ trenia, priľnavosť a tiež spôsobuje vytváranie hrudiek hnojiva. Všetkým praktikom je známa aj ďalšia nepriaznivá vlastnosť priemyselných hnojív - korozívne účinky na kovové materiály, ktoré spôsobujú rýchlejšie opotrebenie, alebo dokonca až poškodenie jednotlivých častí strojov pre aplikáciu a rozhadzovanie hnojív.

 

Aplikátory práškových hnojív

Osobitnú skupinu priemyselných hnojív tvoria práškové hnojivá. Častice týchto hnojív majú veľmi malú hmotnosť, preto je tu riziko odnosu častíc vetrom počas aplikácie a v niektorých prípadoch aj po nej. K odnosu častíc postačuje aj relatívne nízka rýchlosť vetra s rýchlosťou len niekoľko m.s-1. V minulosti často používaná technológia - aplikácia „rozprašovaním“ hnojiva (najčastejšie mletý vápenec) priamo z cisterny na pozemok je postupne vytláčaná a nahradzovaná aplikáciou prostredníctvom aplikátorov s vyhrňovacím ústrojenstvom. Toto riešenie je z pohľadu možného úletu častíc hnojiva, ako aj z hľadiska rovnomernosti aplikácie neporovnateľne výhodnejšie.

Základom vyhrňovacieho ústrojenstva je závitovka, ktorá je uložená vo vnútri ramien. Závitovka je delená na dve časti - je tvorená ľavým a pravým závitom tak, aby aplikácia bola súmerná podľa pozdĺžnej osi stroja. Toto ústrojenstvo je umiestnené v aplikačnom ráme a nastavuje sa vždy čo najbližšie k povrchu pozemku. Do priestoru medzi tento rám a povrch pozemku je umiestnená pružná zástena, ktorá zabraňuje úletu prachových častíc a hnojivo (mletý vápenec) zostáva iba na pozemku.

Takéto aplikátory sa vyrábajú ako návesné stroje, poprípade sú dodávané ako výmenné nadstavby na stroje Terra-Gator, alebo sa nadstavba umiestni na nákladné auto. Pomocou týchto aplikátorov dosiahneme rovnomernú aplikáciu hnojiva s tým, že ak poznáme mapu pH pozemku, možno využiť pri vápnení aj variabilnú aplikáciu. Nakoniec možno uviesť, že takýto typ aplikátora sa hodí skôr pre podniky služieb, alebo pre veľké poľnohospodárske podniky pre svoju obmedzenú využiteľnosť (väčšinou iba vápnenie).

Celý článok si môžete prečítať v printovej verzii časopisu.

Predplatné printovej verzie časopisu si môžete objednať na

www.mmpress.sk

kliknite sem

Aktuálne informácie z agrosektora nájdete na našej stránke agrobiznis.sk

strip-predplatne

strip3

strip-grafy

poc01poc02
poc03
poc04

 

NÁJDETE NÁS AJ NA:

fb-logo   insta-logo