moderna-mechanizacia logo

gears

Meniny

Ochrana osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov fyzických osôb nadobudlo 25.5.2018 účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (v angličtine General Data Protection Regulation , v skratke GDPR) ako aj zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene doplnení niektorých zákonov. Tieto predpisy zvyšujú úroveň ochrany osobných údajov.

 

PREVÁDZKOVATEĽ

Prevádzkovateľom, ktorý určil účely a prostriedky spracúvania vašich osobných údajov je spoločnosť  MM press, s.r.o., so sídlom Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky, IČO 36539023, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka 12237/N. 

Prevádzkovateľa je možné kontaktovať telefonicky na čísle +421 37 778 4070 alebo e-mailom na mm@mmpress.sk

 

ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje odovzdané pri odoslaní objednávky budú spracované z dôvodu uzatvorenia kúpnej zmluvy a jej následného plnenia, a to vrátane vybavenia prípadných nárokov z chybného plnenia.

Spracúvame tieto kategórie osobných údajov:

 • Základné údaje, ktorými sú vaše meno a priezvisko, adresa bydliska, prípadne IČO, ak ste podnikateľ – fyzická osoba (živnostník).
 • Kontaktné údaje, ktorými sú Váš e-mail, telefónne číslo alebo kontaktná adresa.
 • Informácie o využívaní našich produktov a služieb, o produktoch, ktoré ste si zakúpili, alebo zvažujete ich nákup. Informácie o využívaní nášho informačného newslettra a podobne.
 • Záznamy e-mailovej komunikácie, prípadne inú komunikácia s vami v elektronickej, alebo písomnej podobe.
 • Transakčné údaje, predovšetkým informácie o vašich platbách a platobných metódach.

 

ÚČELY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým pre potrebu uzatvárania kúpnych zmlúv, ktorých predmetom je dodávka tovaru a/alebo služby od Dodávateľa. Táto činnosť zahŕňa predovšetkým, príjem a spracovanie objednávok, vystavovanie faktúr a daňových dokladov, evidenciu platieb, odosielanie tovaru na zvolenú adresu a pod.

Pre riadne splnenie si všetkých zákonných povinností, spracúvame osobné údaje aj z dôvodu vedenia účtovníctva, správy registratúry, či vybavovania reklamácií a sťažností. Vaše osobné údaje spracúvame aj z dôvodu informovania o našich produktoch a službách v rámci newsletterov.

 

PRÁVNE ZÁKLADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom, iba na základe právnych základov v prípadoch keď:

 • Je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre plnenie kúpnej zmluvy a vy ste zmluvnou stranou.
 • Alebo je spracúvanie vašich osobných údajov nevyhnutné v rámci nášho oprávneného záujmu, ktorý sledujeme a ním je predovšetkým ponuka a predaj tovaru a služieb našim zákazníkom.
 • Alebo ste nám udelili váš súhlas na jeden, alebo viaceré účely. Tie môžu zahŕňať najmä činnosti spojené s ponukou tovaru služieb, alebo spracúvanie s cieľom prispôsobiť ponuku vašim očakávaniam.

 

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

V zmysle GDPR a Zákona je možné, aby prevádzkovateľ spracúvaním osobných údajov poveril aj ďalšiu osobu, tzv. sprostredkovateľa. Takéto subjekty pre nás spracúvajú osobné údaje na základe zmluvy, a podľa našich pokynov. Tieto musia prijať opatrenia na to, aby vaše osobné údaje boli

v bezpečí.

Spolupracujeme s nasledovnými sprostredkovateľmi:

 • L.K. Permanent, s.r.o., Hattalova 12, 831 01 Bratislava, IČO: 31352782

Vaše osobné údaje môžu byť postúpené nasledujúcim kategóriám príjemcov:

- subjektom verejnej správy a štátnym orgánom v zmysle osobitných predpisov – napr. daňovým úradom, Slovenskej obchodnej inšpekcii, Úradu na ochranu osobných údajov SR,

- tretím stranám, ktoré sú zapojené do prebiehajúcich alebo potenciálnych súdnych, trestných alebo správnych konaní, alebo takým tretím stranám, ktoré nám pomáhajú presadzovať alebo

brániť zákonné práva. Informácie môžeme zdieľať napríklad s našimi právnymi alebo inými odbornými poradcami.

Prevádzkovateľ   nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje subjektom tretej krajiny, medzinárodnej organizácii alebo iným, než vyššie uvedeným tretím osobám .

 

DOBA USCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • V prípade súhlasu dotknutej osoby, budeme vaše údaje spracúvať do doby, než svoj súhlas neodvoláte, najviac však 36 mesiacov od jeho udelenia.
 • V prípade oprávneného záujmu budeme vaše osobné údaje spracúvať, pokiaľ nebudete spracovanie namietať, po dobu, ktorá je opodstatnená vzhľadom k životnému cyklu zakúpeného produktu alebo služby, aby sme vám mohli ponúkať a poskytovať súvisiace produkty a služby.
 • V prípade plnenia zmluvy budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienok.
 • V prípade plnenia zákonnej povinnosti, budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, ktorú nám ukladá zákon. V prípade zákona o účtovníctve, zákona o DPH a pod., môže byť lehota 10 rokov.

 

VAŠE PRÁVA AKO DOTKNUTÝCH OSÔB

Pri spracúvaní vašich osobných údajov sme pripravení vykonávať vaše práva.

 • Máte  právo na prístup k svojim osobným údajom, ako aj právo vedieť, na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania.
 • Máte  právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich.
 • Máte  právo na výmaz  osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.
 • Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo kedykoľvek svoj  súhlas odvolať , bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 • Máte  právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody alebo vôbec.
 • Máte  právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie, pokiaľ zistíte, alebo si myslíte, že toto spracúvanie je nezákonné, alebo v rozpore s vašimi právami.  
 • Máte  právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.
 • Rovnako tiež  právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220,  https://dataprotection.gov.sk/uoou/

 

KDE A AKO MÔŽETE SVOJE PRÁVA UPLATNIŤ

Vaše práva môžete uplatniť zavolaním na telefónne číslo +421 37 778 40 70, písomne na adrese MM press, s.r.o., Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky, alebo e-mailom na  mm@mmpress.sk.

Na vašu žiadosť odpovieme v lehote do 30 dní.

kliknite sem

Aktuálne informácie z agrosektora nájdete na našej stránke agrobiznis.sk

strip-predplatne

strip3

strip-grafy

poc01poc02
poc03
poc04

 

NÁJDETE NÁS AJ NA:

fb-logo   insta-logo