moderna-mechanizacia logo

gears

Meniny

Aktuálny stav vo vybavení poľnohospodárstva traktormi

odborný článok z čísla 1/2023

Vybavenie poľnohospodárskych podnikov traktormi, ostatnými energetickými prostriedkami, ako aj ďalšou technikou potrebnou pre zabezpečenie poľných prác sa stále považuje za veľmi dôležité porovnávacie kritérium. Napr. nakupovaný počet nových traktorov, inštalovaný výkon v ich motoroch vo vzťahu k veľkosti poľnohospodárskeho podniku - výmere jeho poľnohospodárskej pôdy (p. p.) je kritérium, ktoré umožňuje posúdiť nielen úroveň technickej vybavenosti podnikov (fariem) navzájom, ale môže slúžiť aj ako ukazovateľ pre hodnotenie úrovne technickej a technologickej vyspelosti poľnohospodárstva jednotlivých krajín.

Už ku koncu osemdesiatych rokov sa v závislosti od veľkosti podniku, jeho výrobného zamerania a intenzity výroby používaný ukazovateľ - merný inštalovaný výkon energetických prostriedkov (EP) využívaných v poľnohospodárstve (kW.ha-1 p. p.) nachádzal v rozmedziach hodnoty od 1,5 do 2,9 kW.ha-1. Pokiaľ ide o výkonové zastúpenie jednotlivých kategórií EP približne 2/3 výkonu bolo inštalovaného v motoroch traktorov a 1/3 predstavoval výkon motorov ostatných EP (obilné kombajny, nákladné automobily, nakladače, rezačky a pod.).

Obvykle platilo, že vyššia hodnota ukazovateľa bola v menších podnikoch opačne, čo zodpovedalo aj tendenciám vo vybavení fariem hlavne v západoeurópskych krajinách. Ako ďalšie ukazovatele na hodnotenie energetickej vybavenosti podniku sa uplatňovali napr. počty používaných traktorov pri obhospodarovaní určitej výmery poľnohospodárskej pôdy (norma-tívy potreby traktorov), alebo počty preda-ných traktorov na určitú výmeru obhospodarovanej pôdy.

 

Evidencia stavu traktorov

Sledovanie vývoja vyššie uvedených ukazovateľov aj pre potreby riadiacich orgánov (napr. vtedajšieho Ministerstva poľnohospodárstva) zabezpečovali rôzne výskumné a odborné pracoviská. Na Slo-vensku to bol predovšetkým Výskumný ústav poľnohospodárskej techniky v Rovinke (VÚPT). Jeho nástupcom bol Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky (TSÚP).

Žiaľ, pri transformácii niekdajšieho VÚPT na TSÚP sa na činnosť v tejto oblasti akosi pozabudlo, a tak ak by sme chceli uplatniť v súčasnosti pri hodnotení vybavenosti našich poľnohospodárskych podnikov vyššie uvedené ukazovatele, máme k tomu pomerne málo relevantných informácií. Môžeme sa v podstate spoliehať len na štatistické zisťovanie počtov strojov, ktoré vykonáva Štatistický úrad (ŠÚ), aj to v dvojročnej periodicite a informácie od predstaviteľov Združenia AGRION, ako sa napr. predávali niektoré vybrané kategórie strojov v predchádzajúcom období, ktoré sa aspoň občas objavia v tlači. Skúsme aspoň na základe takto obmedzených informačných zdrojov aspoň niektoré z vyššie spomínaných ukazovateľov stanoviť.

Ešte predtým však treba poukázať as-poň na dva fakty. Prvým je skutočnosť, že už niekoľko rokov je vo všetkých krajinách zreteľná tendencia k zvýšeniu celkového inštalovaného výkonu traktorov, ktorá vedie k prenikavému zvýšeniu výkonu motorov traktorov novo vyrábaných a k čiastočnému spomaľovaniu tendencie zvyšovania počtov traktorov. V niektorých krajinách, a to platí aj na Slovensku, dochádza k stagnácii, dokonca i k poklesu počtu traktorov pri súčasnom zvyšovaní priemerného výkonu u novo nakupovaných traktorov. Druhým faktom a zákonitým trendom vývoja je i to, že v niektorých vyspelých štátoch význam traktorov začína svoje dominantné postavenie z minulého obdobia strácať a štruktúra mobilných energetických prostriedkov sa presúva predovšetkým do kategórie samohybných strojov. Aj s týmto vývojovým trendom sa na Slovensku stretávame.

tabuľka strojov

Štatistika stavu strojov a rozdiely v evidencii

Pokiaľ ide o evidovanie stavu strojov vykazovaných v poľnohospodárskych podnikoch, od vzniku samostatnej SR zabezpečuje zber štatistických údajov pre potreby informovanosti Štatistický úrad Slovenskej republiky (ŠÚ SR). Databáza SLOVSTAT obsahuje časové rady ukazovateľov hospodárskeho a sociálnoekonomického vývoja za Slovenskú republiku, pričom údaje z rôznych štatistických okruhov sa prezentujú vo forme tabuliek v mesačných, štvrťročných alebo ročných časových radoch.

V menu Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybárstvo sú zaradené aj údaje o početnom stave poľnohospodárskej techniky. Kým do roku 2008 sa údaje spracovávali každoročne, v ďalších rokoch sa z ekonomických dôvodov prešlo na dvojročný interval. Na základe evidencie ŠÚ SR sú potom preberané údaje aj do výročných (tzv. „zelených“) správ, ktoré každoročne spracováva Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR).

Na základe dostupných údajov možno napísať, že vyššie konštatovaný trend poklesu evidovaného počtu traktorov je zrejmý aj u nás. Kým napr. v roku 1994 bolo v evidencii ŠÚ SR vykazovaných 32 810 traktorov, v roku 2020 už bol vykazovaný počet traktorov približne polovičný. Takýto údaj bol totiž uvedený aj v Zelenej správe za rok 2022, ktorá bola schválená vládou SR dňa 19. 10. 2022. Zároveň bol v tejto správe konštatovaný aj pokles početných stavov aj v ostatných sledovaných kategóriách strojov (tabuľka 1).

Celý článok si môžete prečítať v printovej verzii časopisu.

Predplatné printovej verzie časopisu si môžete objednať na

www.mmpress.sk

kliknite sem

Aktuálne informácie z agrosektora nájdete na našej stránke agrobiznis.sk

strip-predplatne

strip3

strip-grafy

poc01poc02
poc03
poc04

 

NÁJDETE NÁS AJ NA:

fb-logo   insta-logo