moderna-mechanizacia logo

gears

Meniny

S orbou aj bez orby – aktuálne prístupy k obrábaniu pôdy

odborný článok z čísla 9/2022, autor: doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc., Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve

Efekty fungovania každého poľnohospodárskeho podniku sú primárne determinované kvalitou a stavom základného prírodného zdroja využívaného v poľnohospodárskej výrobe, ktorým je pôda. Mnoho vedcov a veľká skupina odborníkov z praxe uvádza, že pôda je najzložitejším a najživším ekosystémom na Zemi.

Dôkazom toho je množstvo pôdnych organizmov, ktoré vytvárajú bohatú pôdnu flóru a faunu. Tieto organizmy medzi sebou „komunikujú“ prostredníctvom interakcií v rámci biologických, chemických a fyzikálnych procesov. Výsledkom je, že pôda je ekosystém, ktorý sa v čase dynamicky mení. Tieto zmeny môžu byť žiaduce aj nežiaduce. Nežiaduce zmeny v pôde, prebiehajúce v niekoľkých nasledujúcich rokoch sa budú kumulovať a následne viesť k degradácii pôdy, v dôsledku čoho bude poľnohospodár dosahovať stále horšie produkčné výsledky.

Negatívne vplyvy sa nemusia prejaviť, pretože sa im dá predísť premysleným a vedomým konaním vo vzťahu k pôde. Medzi poľnohospodármi je zaužívaný názor, že „primárnou povinnosťou každého pravého farmára je udržiavať pôdu v dobrej poľnohospodárskej kultúre“.

Poľnohospodári si už dlhé desaťročia uvedomujú nutnosť osobitne starať sa o pôdu, najmä v podobe veľkej starostlivosti o kvalitu agrotechnických úprav, aby sa vytvorili čo najlepšie podmienky pre rast a vývoj rastlín, pretože podmienili a stále výrazne podmieňujú dosiahnuté produkčné výsledky. Starostlivosť poľnohospodára o pôdu sa prejavuje v obrábaní pôdy, pričom už dlhšiu dobu si uvedomujú fakt, že neexistuje jeden absolútne najlepší spôsob obrábania pôdy!

Obrábanie pôdy podlieha určitým evolučným zmenám v priebehu času. Bez ohľadu na túto skutočnosť však podstata obrábania pôdy spočíva vo vytváraní požadovaných pôdnych podmienok pre rast a vývoj plodín. Tento zámer je možné dosiahnuť rôznymi spôsobmi, teda často v rámci veľmi rôznych plodín, aj rôznym počtom agrotechnických zásahov spojených s úpravou stavu pôdy.

 

Prístupy k obrábaniu pôdy sa vyvíjajú

Výzvy spojené s technológiami obrábania pôdy sú v súčasnosti veľmi vysoké. Paralelne je potrebné zabezpečovať viaceré požiadavky. V prvom rade sú to požiadavky rastlín na úpravu prostredia pre ich pestovanie, nemalú úlohu zohrávajú aj fytosanitárne požiadavky a požiadavky spojené s ochranou pôdy. Súčasne je potrebné brať do úvahy aj sprísňujúce sa požiadavky na obmedzovanie účinných látok v pesticídoch. V súhrne to znamená, že musia byť použité všetky možné preventívne opatrenia zabraňujúce degradácii pôdy, vyčerpaniu humusu z pôdy a rozširovaniu chorôb a škodcov.

Ústrednú úlohu pri zabezpečovaní vyššie uvedených úloh má pozberový manažment a postupy obrábania pôdy. Priemysel poľnohospodárskych strojov ponúka širokú škálu náradí na obrábanie strniska, základné obrábanie pôdy a sejbu, ktoré viac-menej vyhovujú vyššie uvedeným požiadavkám.

Pôdu treba predovšetkým spracovávať s ohľadom na poveternostné a pôdne podmienky. A to tak, aby bola zachovaná či zlepšená jej štruktúra a biologická aktivita, nedošlo k nadmernému utuženiu a boli zmiernené erózne riziká. Cieľom je vytvoriť priaznivé štruktúry v oblasti osivového lôžka a vo vrstvách nad ním. Voľba správnej operácie obrábania pôdy pozitívne ovplyvňuje obsah vzduchu i vlhkosti v pôde a prístupnosť živín. Spolu s tým sa mechanicky likvidujú buriny či zapracovávajú hnojivá. Spektrum pracovných operácií zahŕňa v súčasnosti tri základné postupy: klasické obrábanie pôdy pluhom, konzervačné (minimalizačné) obrábanie s použitím rôznych kypričov (s ponechaním časti rastlinných zvyškov na povrchu) a priamy výsev do mulču.

Celý článok si môžete prečítať v printovej verzii časopisu.

Predplatné printovej verzie časopisu si môžete objednať na

www.mmpress.sk

kliknite sem

Aktuálne informácie z agrosektora nájdete na našej stránke agrobiznis.sk

strip-predplatne

strip3

strip-grafy

poc01poc02
poc03
poc04

 

NÁJDETE NÁS AJ NA:

fb-logo   insta-logo